เคเอสซีเสริมกฎบัตร

เคเอสซีเสริมกฎบัตร

บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) ผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศได้ปรับโครงสร้างการให้สินเชื่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)

เคเอสซีเสริมกฎบัตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นายเสถียรไทยศรีมงคลกล่าวว่าการย้ายดังกล่าวเป็นไปตามคำเตือนของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเพิ่มหนี้สินในครัวเรือน

เขากล่าวว่าเคทีซีได้ปรับปรุงการบริหารจัดการหนี้สูญโดยลดรอบการเรียกเก็บเงินลงเหลือ 30 วันนับจาก 45 วัน

บริษัท มีแผนที่จะติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เพื่อเตรียมการสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินใหม่ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป

นอกจากนี้เคทีซียังได้จัดทำระบบการจำแนกประเภท NPL ใหม่

นายราธีกล่าวว่าวิธีการใหม่ในการคำนวณ NPLs จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดุลและปรับปรุงการจัดการสินเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

เขายืนยันว่าระบบใหม่นี้จะไม่ส่งผลต่อการชำระหนี้ของลูกค้า แต่จะกระตุ้นให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ได้ทันเวลา

ถ้าลูกค้าชำระหนี้ล่าช้าเขาจะถูกเรียกเก็บเงินและ บริษัท ต้องกันสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม เราได้แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับระบบการจัดประเภทใหม่ของ NPL แล้ว นายราธานีกล่าว

ภายใต้ระบบใหม่เคทีซีคาดว่าจะมีการบันทึกสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) ที่ระดับ 0.3-0.4% ณ สิ้นเดือนแรก แต่จะกลับมาสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า

ระดับของ NPLs ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 3%

การบริหารจัดการหนี้สูญที่แข็งแกร่งขึ้นถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเครดิตแห่งชาติต่างให้ความสำคัญกับหนี้สินในครัวเรือนที่สูงของประเทศ

นอกจากนี้เคทีซียังต้องการให้มีการตรวจสอบคุณภาพสินทรัพย์ในปีนี้อีกด้วย

เราต้องปรับสมดุลของคุณภาพสินทรัพย์และการเติบโตของสินเชื่อภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศขณะที่ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ นายราธานีกล่าว