GHB อนุมัติสินเชื่อจำนอง 60,000 ล้านบาท

GHB อนุมัติสินเชื่อจำนอง 60,000 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) ได้อนุมัติการให้สินเชื่อจำนองจำนวน 60,000 ล้านบาทโดยมีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วยตามแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันจันทร์

GHB อนุมัติสินเชื่อจำนอง 60,000 ล้านบาท

เงินกว่าหมื่นล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรซึ่งมีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ส่วนที่เหลืออีก ห้าหมื่นล้านบาท ใว้สำหรับผู้ที่ยื่นขอจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วยโดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3% ในช่วง 5 ปีแรกหรือผ่อนชำระรายเดือน 3,000 บาทต่อเดือน